Fundusz Wsparcia Praworządności został powołany przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Celem Funduszu Wsparcia Praworządności jest wsparcie materialne przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, którzy zostali pokrzywdzeni w związku ze swoją działalnością zawodową i społeczną realizowaną na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce, a także przyznawanie nagród dla osób i organizacji społecznych, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności zawodowej lub społecznej na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce.

Szczegółowe przypadki represji stosowanych wobec polskich sędziów i prokuratorów zostały opisane w raporcie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.

Fundusz Wsparcia Praworządności jest skierowany do każdego sędziego, prokuratora i innego przedstawiciela zawodu prawniczego, który ze względu na podejmowaną przez siebie aktywność i działania na rzecz praworządności znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Chcemy również dotrzeć do prawników, którzy wykazują się szczególną aktywnością w zakresie działania na rzecz praworządności, co w sposób oczywisty odbywa się kosztem ich działalności zarobkowej.

Beneficjenci Funduszu mają zapewnioną pełną anonimowość.

Formy wsparcia

Fundusz udziela pomocy finansowej w formie:

darowizny – jeżeli wysokość szkody powstałej w szczególności wskutek bezprawnej działalności Izby Dyscyplinarnej nie przekracza wysokości uposażenia sędziego sądu rejonowego za okres trzech miesięcy. W takim przypadku pomoc finansowa udzielana jest w wysokości realnie poniesionej szkody nie wyższej jednak niż wysokość trzech uposażeń sędziego sądu rejonowego; 

pożyczki – w szczególnych przypadkach, w których wysokość szkody powstałej wskutek bezprawnej działalności Izby Dyscyplinarnej przekracza wysokość uposażenia sędziego sądu rejonowego lub zachodzą inne szczególne okoliczności związane z trudną sytuacją życiową i materialną osoby wykonującej zawód prawniczy, ponad darowiznę, o której mowa wyżej, Stowarzyszenie może udzielić pomocy materialnej w formie pożyczki (oprocentowanej minimalnie – np. 5%), której zwrot byłby uzależniony od otrzymania przez osobę poszkodowana odszkodowania lub zadośćuczynienia z innych źródeł (ubezpieczyciel, Skarb Państwa).

Jak otrzymać pomoc?

Udzielenie pomocy finansowej następuje na wniosek osoby poszkodowanej. We wniosku należy wykazać, że pogorszenie sytuacji majątkowej, związane w szczególności z wydaniem orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, jest skutkiem działalności społecznej lub zawodowej mającej na celu ochronę praworządności, a także prowadzi do utraty płynności finansowej osoby bezprawnie ukaranej.

Szczegółowe informacje w zakładce: Jak otrzymać pomoc?

Fundusz Wsparcia Praworządności został powołany przy wsparciu finansowym Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca