REGULAMIN

FUNDUSZU WSPARCIA PRAWORZĄDNOŚCI

powołanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy w celu udzielania pomocy materialnej dla osób wykonujących zawody prawnicze, które zostały pokrzywdzone w związku z działalnością zawodową i społeczną realizowaną na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce, a także przyznawania nagród dla osób i organizacji społecznych, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności zawodowej lub społecznej na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce.

Regulamin Funduszu Wsparcia Praworządności (dalej: Regulamin), powołanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (dalej: Stowarzyszenie) w celu udzielania pomocy materialnej osobom wykonującym zawody prawnicze, które zostały pokrzywdzone w związku z działalnością zawodową i społeczną realizowaną na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce, a także przyznawania nagród dla osób oraz organizacji społecznych, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności zawodowej lub społecznej na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce, został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 18 listopada 2021 r. na podstawie §3 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia.

§1

 1. Powołuje się Fundusz Wsparcia Praworządności (dalej: Fundusz).
 2. Środki zgromadzone w Funduszu Stowarzyszenie może przeznaczyć na:
  1.  pomoc materialną dla osób wykonujących zawody prawnicze, które zostały pokrzywdzone w związku z działalnością zawodową i społeczną realizowaną na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce,
  2. nagrodę finansową dla osób wykonujących zawód prawniczy lub organizacji społecznych, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności zawodowej i społecznej na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce, a także etyki wykonywania zawodów prawniczych,
   jako wyraz szczególnego uznania dla ich dorobku zawodowego i społecznego oraz wsparcia w dalszej pracy na rzecz ochrony tych wartości.

§2

 1. Osobą wykonującą zawód prawniczy w świetle Regulaminu jest:
  1. sędzia Sądu Najwyższego, sędzia sądu powszechnego i sędzia sądu wojskowego,
  2. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  3. sędzia Trybunału Konstytucyjnego,
  4. sędzia Trybunału Stanu,
  5. adwokat,
  6. radca prawny,
  7. prokurator i prokurator Instytutu Pamięci Narodowej,
  8. notariusz,
  9. komornik.
 2. Przepis ust. 1 stosuje odpowiednio do aplikantów, asesorów, asystentów sędziego, referendarzy oraz sędziów w stanie spoczynku.
 3. Organizacją społeczną w rozumieniu Regulaminu jest stowarzyszenie lub fundacja, która wykazała się aktywnością na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce.    

§3

Pomoc materialna, o której mowa w § 1 pkt 2 może zostać przyznana przez Stowarzyszenie osobie wykonującej zawód prawniczy, która wskutek swojej aktywności zawodowej lub społecznej znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności, gdy pogorszenie sytuacji materialnej tej osoby jest konsekwencją rozstrzygnięcia podjętego przez osoby wchodzące w skład Izby Dyscyplinarnej, urzędującej w budynku Sądu Najwyższego.

§4

 1. Pomoc materialna może zostać udzielona w formie darowizny lub pożyczki.
 2. Pomoc materialną w formie darowizny można przyznać:
  1. w związku z ograniczeniem wysokości wynagrodzenia – pomoc materialna udzielana jest w wysokości realnie poniesionej szkody;
  2. w związku z pozbawieniem lub ograniczeniem możliwości wykonywania zawodu – pomoc materialna udzielana jest w wysokości do trzech uposażeń sędziego sądu rejonowego. W wyjątkowych przypadkach pomoc materialna może zostać przyznana w wyższej wysokości.    
  3. w sytuacji, gdy działalność zawodowa lub społeczna, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wymaga ponoszenia dodatkowych wydatków ze strony osoby wykonującej zawód prawniczy.      
 3. Pożyczka będzie udzielana wg zasad ustalanych indywidualnie, znajdujących odzwierciedlenie w podpisywanej umowie pożyczki.
 4. Osoba uzyskująca pożyczkę ma obowiązek ją niezwłocznie zwrócić w sytuacji, gdy otrzymała z innych źródeł odszkodowanie lub zadośćuczynienie, wskutek czego jej sytuacja, będąca podstawą przyznania pożyczki, uległa poprawie.   
 5. W szczególnych przypadkach, gdy przemawiają za tym okoliczności związane z sytuacją życiową, zawodową i materialną osoby wykonującej zawód prawniczy, pomoc materialna może zostać udzielona w innej formie. 

§5

 1. Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek osoby wykonującej zawód prawniczy lub przez osobę trzecią za zgodą osoby wykonującej zawód prawniczy. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Wnioski o pomoc materialną rozpatrywane są wedle kolejności ich wpływu.
 3. Pomoc materialną przyznaje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej, w miarę posiadanych przez Stowarzyszenie środków przeznaczonych na ten cel.
 4. Pomoc materialna może być przyznana kilkukrotnie tej samej osobie, przy zachowaniu zasad określonych w § 4.

§6

 1. Nagroda ma charakter finansowy.
 2. Stowarzyszenie może przyznać jednocześnie kilka nagród osobom wykonującym zawód prawniczy lub organizacjom społecznym.
 3. Wysokość nagrody określa indywidualnie Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej.  
 4. Osoba wykonująca zawód prawniczy lub organizacja społeczna może zostać nagrodzona kilkakrotnie, przy czym suma przyznanych nagród nie może przekroczyć trzech uposażeń sędziego sądu rejonowego.

§7

 1. Nagroda jest przyznawana na wniosek.
 2. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć każdy, kto uzna, że wyróżnienie osoby wykonującej zawód prawniczy lub organizacji społecznej jest uzasadnione jej dorobkiem zawodowym lub społecznym oraz celami ustanowienia Nagrody.
 3. Wniosek składa się do Zarządu Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem i zgodą osoby lub organizacji społecznej mającej otrzymać Nagrodę.    
 4. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco wedle kolejności ich wpływu.
 5. Nagrodę przyznaje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej, w miarę środków zgromadzonych w Funduszu.

§8

 1. Powołuje się Radę Społeczną, do zadań której należy ocena i opiniowanie wniosków o pomoc materialną i Nagrodę Stowarzyszenia, a także przedstawienie rekomendacji dotyczącej rozpatrzenia tych wniosków Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skład Rady Społecznej określa odrębna uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

§9

 1. Stowarzyszenie przeznacza na pomoc materialną oraz Nagrody środki Funduszu uzyskane na ten cel z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorców oraz od innych fundatorów.  
 2. Środki Funduszu, przeznaczone na pomoc materialną oraz Nagrody Stowarzyszenie, gromadzi na odrębnym rachunku bankowym.
 3. Stowarzyszenie nie jest związane dyspozycjami darczyńcy, zawartymi w tytułach przelewów, określającymi imiona i nazwiska beneficjentów pomocy materialnej lub nagrody. Wszelkie środki wpływające na odrębny rachunek bankowy Funduszu będą przeznaczone na potrzeby wszystkich osób objętych wsparciem oraz Nagrodami i rozdysponowane zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 5, 6 i 7 Regulaminu.   
 4. Ilość przyznanych świadczeń oraz ich wysokość ustalana jest do wysokości środków Funduszu zgromadzonych na ten cel na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 2.
 5. Wszelkie ustalone limity wypłaconego wsparcia lub nagród stanowią kwoty brutto. Ewentualny obowiązek zapłaty danin publicznych z tytułu uzyskanego przysporzenia obciąża osobę objętą wsparciem lub nagradzaną, chyba że co innego będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów. Stowarzyszenie zapewni pomoc doradczą w realizacji tego obowiązku.    
 6. W przypadku niewykorzystania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Stowarzyszenie jest uprawnione do ich wykorzystania do realizacji celów statutowych.